Suomen Näytelmäkirjailijat
ja Käsikirjoittajat ry

 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry (Sunklo) on kirjailijoiden itsensä perustama yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1921. Yhdistyksessämme on yli 600 jäsentä, jotka kirjoittavat näytelmiä sekä elokuva-, tv- ja kuunnelmakäsikirjoituksia. Jäsenistöön kuuluu suomen- ja ruotsinkielisiä kirjailijoita.

 

Edistämme jäsentemme ja muiden oikeudenhaltijoiden (mm. perikuntien) ammatillisia, tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja. Neuvottelemme ja solmimme sopimuksia sekä kehitämme alan yleisiä toimintamalleja yhdessä teattereiden, tv-kanavien ja tuottajien kanssa. Toimimme myös tiiviissä yhteistyössä taiteilija- ja tekijänoikeusjärjestöjen sekä julkishallinnon kanssa ammatillisten pyrkimysten edistämiseksi.

 

 

Keitä ovat näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat?

 

Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat kirjoittavat erilaisiin käyttötarpeisiin käsikirjoituksia. Näytelmäkirjailijat kirjoittavat tyypillisesti näytelmiä teattereille tai erilaisille esittävien taiteiden ryhmille. Käsikirjoittajat taas luovat käsikirjoituksia erilaisille audiovisuaalisen alan eli av-alan teoksiin, kuten elokuviin, tv- ja suoratoistopalveluiden sarjoihin, kuunnelmiin, peleihin tai muihin tarinallisiin mediatuotteisiin. Välillä näytelmäkirjailijan ja käsikirjoittajan työnkuvat voivat mennä päällekkäin, kun tekijät kirjoittavat esimerkiksi käsikirjoituksia näytelmiin ja tv-sarjoihin.

 

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien kirjoittamisen tavat voivat kuitenkin merkittävästi erota toisistaan. Näytelmäkirjailija voi varsin vapaasti kirjoittaa näytelmänsä haluamaansa muotoon, esimerkiksi jättämällä näyttämöohjeita eli parenteeseja pois, lisäämällä joukkoon kuvia tai melkein mitä tahansa. Käsikirjoittaja kirjoittaa esimerkiksi elokuva- ja tv-käsikirjoitukset tiukkaan formaattiin, joka sisältää muulle tuotantotiimille tarkoitettuja ohjeita esimerkiksi tapahtumapaikoista tai kuvakulmista. Molemmissa kirjoitusprosesseissa kuitenkin korostuu draamallisen ja kertomuksellisen kokonaisuuden hahmottamisen ammattilaisuus – pyrittiinpä tarinallisuutta kohti tai siitä pois päin.

 

Molemmat kirjailijaryhmät ovat taiteellisen työn ammattilaisia. Yhteistä yhdistyksen kirjailijoille on se, että heidän kirjallinen työnsä rakentuu usein suhteessa siitä tehtävään adaptaatioon. Lopullinen käsikirjoitus toimii siis toisen taiteellisen formaatin perustana, kuten teatteriesityksen tai elokuvan. Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien kirjallinen työ ei siis välttämättä  huipennu vain kirjamuotoiseen lopputulokseen. Tämän takia näytelmäkirjailijan ja käsikirjoittajan edunvalvonta voi erota merkittävästi esimerkiksi romaanikirjailijan ammatin edunvalvonnallisesta tarpeesta. 

Kirjailijoiden monet roolit

 

Kirjailijoilla voi olla myös erilaisia kirjoittajarooleja, jotka vaikuttavat työn luonteeseen, työmäärään ja korvaustasoon. Tekijä voi identifioitua yhteen rooliin, esimerkiksi toimia lähinnä jaksokäsikirjoittajana, kun taas toisen tekijän työnkuva voi vaihdella roolien välillä tuotannosta riippuen. Tekijät työskentelevät pääsääntöisesti freelancereinä. 

 

Näytelmäkirjailija kirjoittaa esimerkiksi näytelmiä tai esityskäsikirjoituksia ja on vastuussa teostensa kirjallisesta kokonaisuudesta. Näytelmäkirjailija tarjoaa usein teoksiaan teattereille tai erilaisille esittävien taiteiden ryhmille. Näytelmäkirjailija voi kehittää teostaan tiiviissä yhteistyössä teatterin, dramaturgin tai työryhmän kanssa tai kirjoittaa hyvinkin itsenäisesti. Näytelmäkirjailijan teokset voivat suosiota saavuttaessaan saada useita tuotantokertoja ympäri maan aina ulkomaillekin asti. 

 

Dramaturgi voi työskennellä vakituisena työntekijänä yksittäisessä teatterissa tai olla freelancer.  Dramaturgeja työskentelee niin av- kuin teatterialalla. Dramaturgit tekevät dramatisointeja eli rakentavat toisen taiteenlajin teoksesta kyseistä produktiota tai tuotantoa palvelevan kokonaisuuden. Dramaturgin työssä tärkeää on saada alkuperäinen teos muunnettua kyseisessä teosyhteydessä toimivaan muotoon eli esimerkiksi tehdä romaanista teatteriesityksen mittainen draamallinen kokonaisuus. Draamallinen kokonaisuus onkin tässä kohtaa avainsana. Dramatisoitava teos ei missään nimessä ole aina kirja, vaan se voi olla jopa joukko musiikkikappaleita, joista sovitetaan draamallinen kokonaisuus.

 

Esitysdramaturgi tai produktiodramaturgi voi dramaturgin tapaan olla teatterin palkkalistoilla tai freelancer. Esitysdramaturgi on usein mukana rakentamassa dramaturgista kokonaisuutta, mutta ei välttämättä tee varsinaista kirjoitustyötä. Esitysdramaturgia nimitetään välillä myös lukevaksi dramaturgiksi, joka pohtii ja mahdollisesti jatkokehittää draamallista kokonaisuutta. Hän voi toimia esimerkiksi näytelmäkirjailijan esilukijana, esittää kommentteja teoksesta ja millaisena se mahdollisesti näyttäytyy vastaanottajan näkökulmasta. Esitysdramaturgi voi myös taustoittaa teosta, joka esimerkiksi tuodaan uuteen kulttuuriseen kontekstiin. Esitysdramaturgi on siis ammattilukija, joka osallistuu dramaturgisen kokonaisuuden rakentamiseen.

 

Sovittajan työnkuva eroaa dramaturgista siten, että dramaturgin dramatisointityössä taiteenlaji vaihtuu. Sovittajan työskentelyssä taidemuoto pysyy samana. Sovittaja voi esimerkiksi sovittaa näytelmätekstin juuri kyseisen produktion tarpeisiin. Esimerkiksi Minna Canthin teoksesta Papin perhe voidaan sovittaa uusi, aiemmasta selkeästi omaperäinen tulkinta, mutta teos on edelleen näytelmä. 

 

Käsikirjoittaja vastaa elokuvan, tv-sarjan tai muun audiovisuaalisen ohjelmaformaatin käsikirjoituksesta. Käsikirjoittaja kirjoittaa teoksen sisällön, maailman ja tarinat, henkilöt, jännitteet ja dialogin, rajaa aiheen, hahmottaa kokonaisuuden ja laatii käsikirjoituksen, jonka avulla tuotannosta keskustellaan ja jonka varaan tuotanto rakennetaan. Toisinaan käsikirjoittaja työskentelee osana käsikirjoitusryhmää, esimerkiksi komedia- tai draamasarjoissa kirjoittaen yksittäisiä jaksoja. Tosi-tv-ohjelmissa käsikirjoittaja kirjoittaa ohjelman rungon ja luo puitteet draamalle, seuraa tuotantoa kuvausvaiheessa ja tekee sen pohjalta päätökset pää- ja sivujuonilinjoista sekä usein kirjoittaa myös edit-käsikirjoituksen. Käsikirjoittajan lähimmät työtoverit mahdollisten muiden käsikirjoittajien lisäksi ovat ohjaaja ja tuottaja.

 

Pääkäsikirjoittajaksi kutsutaan käsikirjoittajaa, joka johtaa käsikirjoitusryhmää, kirjoittaa käsikirjoitusten lopulliset versiot ryhmän käsikirjoitusversioiden pohjalta ja vastaa sarjan käsikirjoituksista tuottajalle. Pääkäsikirjoittaja merkitään joskus myös muodossa Script editor.

 

Jaksokäsikirjoittaja kirjoittaa yksittäisiä jaksoja sarjoihin. Riippuen esimerkiksi siitä, miten pitkään sarjaa on kirjoitettu, myös jaksokäsikirjoittaja voi päästä vaikuttamaan teoksen sisältöön. Joissain tapauksissa jaksokäsikirjoittajalle annetaan sarjaan liittyvä treatment, jonka pohjalta tämä kirjoittaa kohtausluettelon ja käsikirjoittaa yksittäiset jaksot. Sarjoilla voi olla useita jaksokäsikirjoittajia, jotka työskentelevät pääkäsikirjoittajan kanssa. 

 

Alkuperäiskonseptin luoja on kirjoittanut sarjan, ohjelman tai esimerkiksi tosi-tv-ohjelman konseptin tai formaatin. Konseptiin kirjoitetaan aiheen, teeman, draaman tai juonen keskeiset elementit, henkilöt, tyyli, teoksen toistuva rakenne, kesto ja konseptista riippuen suunnitellaan jopa kohdeyleisö. Alkuperäiskonseptin luojan kirjallinen työ toisintuu tv-sarjan, formaatin tai tv-ohjelman jatkokausissa sekä kansainvälisissä toteutuksissa. Alkuperäiskonseptin luojaa merkitään myös muodossa Konseptin luoja.

 

Kääntäjä harvemmin on näytelmäkirjailija tai käsikirjoittaja. Kääntäjä kääntää teoksen alkuperäiskielestä toiselle kielelle. Kääntäjien edunvalvonnasta vastaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Joissain tapauksissa kuitenkin näytelmäkirjailija tai käsikirjoittaja voi toimia myös kääntäjänä. Esimerkiksi silloin, kun tekijä kääntää omaa tai kollegansa teosta, jonka ilmaisu on erittäin tuttua.

 

 

Mistä näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien tulot koostuvat?

 

Perinteisesti ammattikirjailijoiden tulot koostuvat kirjamyynnistä, mutta monesti näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien tuloista tämä voi olla vain pienehkö osa tai sitä ei välttämättä ole lainkaan. Myös näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien tulot koostuvat hieman eri tavoin johtuen esittävien taiteiden ja av-alan erilaisista sopimuskäytännöistä.

 

Näytelmäkirjailijat

Näytelmäkirjailijan merkittävin osa tuloista muotoutuu esitysoikeussopimusta saatavista korvauksista (rojaltit), jotka ovat tyypillisesti 12 % lipputuloista jokaista esitettyä esitystä kohden. Jos näytelmäkirjailijalta tilataan näytelmä, maksetaan näytelmäkirjailijalle tilausmaksu, joka auttaa kirjailijaa taloudellisesti niin, että hän voi aloittaa näytelmän kirjoittamisen. Tilauspalkkioiden mediaaniarvo on 6000 €. Näyttämötilojen katsomokapasiteetti, lippujen hintataso ja tilausmaksut voivat neuvottelutilanteissa vaihdella huomattavasti, mikä vaikuttaa suoraan näytelmäkirjailijoiden tulojen ajoittain merkittävään vaihteluun ammattikunnan sisällä. 

 

Monen näytelmäkirjailijan teoksia on julkaistu myös painettuina kirjoina. Kirjamyyntitilastoissa näytelmät tilastoidaan usein yhdessä runoteosten kanssa. Sunklo ry pyrkii tukemaan kotimaisen näytelmäkirjallisuuden asemaa myös kirjallisella kentällä julkaisemalla näytelmiä säännöllisesti. Sunklo ry pyrkii siihen, että joka vuosi jaettavan Lea-palkinnon finalistiteokset julkaistaan kirjallisessa muodossa. Sunklo ry:n suosituin painos onkin nimenomaisesti Lea-palkintofinalisteista tehdyt yksittäispainatteet ja antologiat. Merkittävin näytelmäkirjallisuuden julkaisija Suomessa on kustannusyhtiö ntamo.

 

Käsikirjoittajat

Käsikirjoittajien sopimukset ja palkkaus voi vaihdella av-alalla enemmän kuin näytelmäkirjailijoilla. Elokuva- ja tv-alan käytännöt eroavat toisistaan myös tilaajasta ja tuotannosta riippuen. Yleisesti ottaen käsikirjoittajan tulot yksittäisen teoksen kohdalla koostuvat käsikirjoitustyön palkkiosta ja oikeuksien luovuttamisesta saatavasta korvauksesta. Lisäksi käsikirjoittaja saa rojaltikorvauksia teoksen tuotoista. Rojaltikorvausten sijaan tai niiden lisäksi käsikirjoittaja voi saada katsojalukubonuksen.

 

Käsikirjoittajat saavat myös tekijänoikeusjärjestö Kopiostolta av-tekijöille suunnattuja korvauksia televisio- ja radio-ohjelmien käytöstä erilaisissa organisaatioissa, verkkotallennuspalveluissa ja koululaitosten opetuksessa sekä tv-ohjelmien uudelleenlähettämisestä eri maissa. Näitä korvauksia Kopiosto maksaa tekijöille vuosittain.

 

Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat hakevat myös aktiivisesti apurahoja, joiden turvin he kirjoittavat teoksia. On syytä muistaa, että apuraha ei ole osa tekijöiden palkkaa tai korvauksta teoksista. Apuraha on kirjailijalle myönnettävä tuki, joka mahdollistaa taiteellisen työn tekemisen ja jatkamisen jo ennen mahdollisen työn tilaajan löytymistä. 

 

Kirjailijavierailut

Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat tekevät kirjallisen työn lisäksi muun muassa kirjailijavierailuja ja heidät voi kutsua puhumaan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Sunklon jäsenet monipuolistavat kirjallisuuden ja kirjoittamisen kenttää tuoden oman näkökulmansa kirjoittamisprosessiin ja sen tapoihin. Millaista on kirjoittaa näytelmiä ja käsikirjoituksia? Millainen on kirjailijaidentiteetti, joka ei välttämättä muistuta lainkaan yksinään pimeässä huoneessa kirjoittavaa kirjailijakuvausta? 

 

Kirjailijavierailijan saat helpoiten tapahtumaasi puhujavieraaksi Lukukeskuksen kautta. Lukukeskus välittää kirjailijavierailuja esimerkiksi kouluihin, kirjastoihin, kulttuuritapahtumiin, juhliin tai muihin yksityistilaisuuksiin. Kirjailijavierailuja järjestetään vuosittain yli 1000 ja niiden ajatuksena on mm. edistää kirjailijoiden työllistämistä sekä toimeentuloa vierailupalkkioiden kautta. Vierailun voi toteuttaa myös virtuaalisesti.

 

Lukukeskuksen tietokantaan hyväksytään ammattitekijät, jotka kuuluvat Finlands Svenska Författareföreningiin, Suomen Kirjailijaliittoon, Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon, Suomen Nuorisokirjailijoihin, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajiin tai Suomen tietokirjailijoihin sekä esikoiskirjailijat tai kirjailijat, jotka ovat ylittäneet julkaisukynnyksen. 

 

Lukukeskuksen sivuilla on kattavat ohjeet kirjailijavierailujen järjestämisestä niin kirjailijan kuin tilaajankin näkökulmasta: kirjailijavierailut.

 

Sivuilta löytyy myös palkkiotaulukko. 

 

 

Mistä näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ilmiintyvät tarinoineen?

 

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien urapolut voivat vaihdella varsin paljon. Näytelmäkirjailijaksi tai käsikirjoittajaksi ei aina löydy suoraa ja selkeää urapolkua. Usein taustalla voi kuitenkin olla korkeakouluopintoja taideyliopistossa, AMK:ssa, yliopistossa (kuten kirjallisuus- tai teatteritieteessä tai elokuva- ja tv-tutkimuksesta) tai muussa ammattimaiseen kirjoittajuuteen valmistavassa opintokokonaisuudessa. 

 

Moni näytelmäkirjailija on valmistunut esimerkiksi Taideyliopiston Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmasta. Käsikirjoittajille mahdollinen koulutustausta voi löytyä esimerkiksi Aalto-yliopiston Elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen opinto-ohjelmasta tai ammattikorkeakoulusta elokuvan ja television opinnoista. Lisäksi niin näytelmäkirjailijoille kuin käsikirjoittajille on tarjolla erilaisia esimerkiksi kansanopistojen tarjoamia koulutusohjelmia sekä muita luovan kirjoittamisen kirjailijakoulutuksia.