Käsikirjoittajan sopimukset ja kreditointi 

 

Käsikirjoittajalle sopimuksen solmiminen voi välillä tuntua haastavalta. Jotta neuvotteluissa syntyisi käsikirjoittajan kannalta edullinen sopimus, voi sopimuksen sisältö ja tarvittavat maininnat vaatia tarkkuutta. Ei kuitenkaan kannata lannistua. Maltti on valttia neuvottelupöydässä.

Tältä sivulta löydät yleistietoa sopimustyypeistä, kreditoinnista ja neuvottelelutilanteissa toimimisesta.

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry tarjoaa oikeudellista apua ja sopimusneuvontaa. Jos olet epävarma sopimusehdoista, kannattaa tarkistuttaa sopimus liiton lakimiehen kautta.

 

Käsikirjoittaja neuvottelupöydässä

Käsikirjoittaja on alansa ammattilainen, jonka ei tule vähätellä omaa ammattiosaamistaan. Sopimusneuvotteluissa kuuluu neuvotella. Riittävien työehtojen neuvottelua itselle ei pidä hävetä eikä omaa työpanosta vähätellä. Neuvotteluihin on hyvä varata riittävästi aikaa ja sopia yhdessä työn tilaajan kanssa, millaisesta työpanoksesta sovitaan sekä mitä oikeuksia ja korvauksia käsikirjoittajalle kuuluu.

Älä tee ilmaista työtä. Ole neuvotteluissa realistinen siitä, miten paljon aikaa ja työtä tarvitset käsikirjoituksen kirjoittamiseen. 

Tee sopimus aina kirjallisena ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen työn alkua. Työsopimuksissa sovitaan useitakin vuosia kestävistä työn ehdoista, korvauksista, oikeuksista ja velvoitteista. Kun sopimus tehdään kirjallisena, on helppoa tarkistaa, miten työnkuva ja siitä saatavat korvaukset muodostuvat. Tiedät, mistä on sovittu ja mitä työ sinulta velvoittaa. Riitatilanteissa tehtyyn kirjalliseen sopimukseen vetoaminen on oikeusturvan kannalta tärkeää ja perusteltua.

Neuvotteluissa usein huonommassa asemassa on se, jolla on kiire. On syytä varoa tilannetta, jossa apurahahaun tai muun vastaavan syyn takia sopimus tulisi tehdä nopeasti. Älä allekirjoita sopimusta heti, vaan ota se mukaan neuvotteluista ja tutkaile se omassa rauhassa kohta kohdalta läpi.

Toimi kollegiaalisessa hengessä. Älä polje hintoja. Jatkaessasi toisen aloittamaa työtä varmista, että se sopii alkuperäiskäsikirjoittajalle. Älä tyydy siihen, että tuotantoyhtiö väittää asiasta olevan sovittu.  

Ole kelpo neuvottelija. Neuvotteluissa ei ole tarkoitus vain voittaa. Ole neuvotteluissa kohtelias ja rakentava. Sopikaa työn ehdoista niin, että ne tyydyttävät molempia osapuolia ja on mukavaa lähteä tekemään töitä yhdessä.

Yksityiskohtaisemmat Käsikirjoittajien killan laatimat neuvotteluohjeet löytyvät jäsensivuilta.

 

Millainen sopimus?

Käsikirjoittaja kohtaa neuvotteluissa erilaisia sopimusmalleja, jotka toimivat hieman eri tavoin. Eri tuotantotahoilla voi olla käytössä erilaisia sopimuskäytänteitä, joten välillä käsikirjoittajien sopimuksia on haastavaa verrata keskenään yhtenäisen sopimusmallin löytämiseksi.

Ole tarkkana, mistä tekijänoikeuksista sovitaan ja miten sopimus velvoittaa sopijaosapuolia. Usein on syytä tehdä useita sopimuksia, kuten optio- ja käsikirjoitussopimus. 

 

Optiosopimus ja konseptointi

Optiosopimus tarkoittaa varausta olemassa oleviin aineistoihin, kuten elokuvakäsikirjoitukseen, treatmentiin, kirjaan tai konseptiin. Kyseessä on siis oikeus tehdä käsikirjoitussopimus tai myydä tekijänoikeudet tilaajalle. Optiosopimus ei kuitenkaan ole luonteeltaan velvoittava. 

Optiosopimusta käytetään siinä yhteydessä, kun halutaan varata aineisto tulevaa projektia varten. Suositeltavaa on, että käsikirjoitus tai muu aineisto olisi jo mahdollisimman tarkkarajaisesti selvillä ja määritelty sopimusta solmittaessa. Muuten optiosopimuksen oikeuden sisältö voi jäädä epäselväksi. 

Tyypillisesti optiosopimus on voimassa yhdestä kahteen vuotta, mutta on tarvittaessa uusittavissa. Myös optiosopimuksen lopettamisesta on sovittava erikseen. Option luovuttamisen ajallista kestoa on syytä pohtia niin, ettei sitä luovuta liian pitkäksi aikaa kerralla. Tekijälle maksetaan tietyn suuruinen palkkio kutakin optiokautta kohden. Huomioithan, että optiosopimus ei ole verrannollinen käsikirjoitussopimuksen kanssa.

Optiosopimuksista puhutaan usein silloin, kun halutaan myydä esimerkiksi televisiokanavalle sarjan konseptia. Sarjan konseptilla tarkoitetaan sarjan kehittelyä ja esittelyä varten tehtyä dokumenttia, jossa esitellään sarjan hahmot, tapahtumapaikat, teemat, tyyli ja tarinan idea. Puhutaan siis sarjan konseptoinnista. Konseptien tarkkuus ja laajuus vaihtelee tarkoituksesta riippuen. Konseptointi tuottaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, jonka pohjalta sarjaa voidaan lähteä kirjoittamaan.

Konseptien sopimuskäytännöt vaihtelevat tilaajasta riippuen. Tyypillistä on, että konsepti optimoidaan tietyksi ajaksi, jonka aikana tuotantoyhtiö selvittää, onko mahdollisella tilaajalla kiinnostusta sarjaa kohtaan. Esimerkiksi Yleisradiossa on käytössä kolme konseptivaihetta eli kolme erilaista optiosopimusta konseptin eri kehittelyvaiheita varten. 

Konseptin kirjoittanut käsikirjoittaja on normaalisti myös sarjan pääkäsikirjoittaja. Kirjoittaja kreditoidaan ja tälle maksetaan rojaltit konseptista myös kausilta, joita kyseinen käsikirjoittaja ei ole kirjoittamassa.

 

Käsikirjoitussopimus

Käsikirjoitussopimus on käsikirjoittajan keskeisin sopimus, joka on myös vastapuolta velvoittava. Sopimuksessa sovitaan työn ehdoista, kuten tehtävästä työstä, sen kestosta, palkkioista sekä tekijänoikeuksista. Tässä lyhyesti koottuna keskeisiä asioita, jotka tulisi olla mainittuna sopimuksessa:

 

Mistä neuvotellaan?

  • sopijaosapuolet sekä sopimuksen kohde (nimi, pituus, genre)

 

Käsikirjoituksen aikataulu ja käsikirjoitusvaiheiden hyväksyminen

  • versioiden lukumäärä ja toimittamisen aikataulu
  • käsikirjoitusta kommentoivien tahojen nimeäminen
  • tuottajan ilmoitettava muutoksista X viikon kuluessa, jos ilmoitusta ei ole tullut versio katsotaan hyväksytyksi
  • tuottaja on velvollinen antamaan kommenttinsa kirjallisena niin pyydettäessä
  • pitkissä sarjoissa käytössä kuukausipalkkamalli, mutta versioiden aikatauluista on silti sovittava

 

Oikeudet

 • Oikeuksien neuvotteluun sisältyy yksinoikeus valmistaa käsikirjoituksen pohjalta esim. elokuva sekä kyseisen teoksen kaupallistamiseksi tarvittavat oikeudet, kuten esitys-, välitys, levitys- ja tallenneoikeudet. Huomaa, että muut oikeudet, kuten kollektiivisesti hallinnoidut oikeudet tai tulevien käyttöyhteyksien (esim. näytelmäadaptaatio tmv.) oikeudet eivät sisälly sopimukseen – pidätä ne itselläsi.

 

Oikeuksista neuvoteltaessa rajataan esimerkiksi niiden kesto, mikä on tapana myös muissa Pohjoismaissa. Minkä ajan kuluttua tulee käsikirjoittajalle maksaa uusi maksu? 

 • Käsikirjoituksesta tehtävien muiden av-tuotantojen oikeudet (spin off, jatkokaudet, elokuvaversio tmv.). Oikeus toimia (pää)käsikirjoittajana sekä kreditit + palkkio/rojalti, vaikka ei olisikaan kirjoittamassa sarjaa.

 

Palkkio

 • Sovi itsellesi kohtuullinen korvaus.
 • Älä aliarvioi työhön käyttämääsi aikaa.
 • Eri versioista saatavat lisäkorvaukset. Jos kirjoitat enemmän kuin kaksi versiota, liitto suosittaa lisäkorvauksesta sopimista.

 

Maksuaikataulu

 • Rojaltien maksun suuruus. Rojaltit maksetaan yleensä nettona. Sopimuksessa tulee määritellä nettorojalti sekä hyväksyttävät vähennykset. Rojalteista tulee saada tiedot tilityksistä. Sopimukseen tulee merkitä, että käsikirjoittajalla on oikeus tarkistaa tuotantoyhtiön kirjanpinto.
 • Korvaukset remake-oikeuksien myynnistä.
 • Sarjojen kohdalla tulee muistaa merkitä myös korvaukset writers room -työskentelyyn osallistumisesta.
 • Korvaus neuvotteluihin, rahoittajatapaamisiin sekä markkinointiin osallistumisesta aiheutuvista kuluista.
 • Merkintä Kopiosto-korvauksista. Älä luovuta Kopiosto-oikeuksia tuotantoyhtiölle!

 

Kreditointi

 • Kreditoinnista on hyvä sopia erikseen niin, että käsikirjoittajakrediitti tulee käsikirjoittajalle.
 • Missä muodossa krediitti esitetään.
 • Maininta, että käsikirjoittajan krediitti on yhtä näkyvä kuin esimerkiksi ohjaajan.
 • “Käsikirjoituksen lukeminen ja kommentointi sekä käsikirjoitusta koskevien ideoiden, ajatusten ja mielipiteiden saattaminen käsikirjoittajan tietoon ei oikeuta mainintaan käsikirjoittajana.”
 • Oikeus kieltää nimen käyttö teoksen yhteydessä sekä mahdollisuus käyttää salanimeä.
 • Tarkista Sunklon kreditointiohjeistus alta. Voit myös sopia, että kreditointiin liittyvät riidat ratkaistaan liitossa.

 

Muita ehtoja

 • Oikeus olla läsnä lukuharjoituksissa, kuvauksissa ja editointivaiheessa sekä esittää kommentteja. Kannattaa myös sopia maksetaanko käsikirjoittajalle näistä aiheutuvat kustannukset.
 • Palkkiot ja palkinnot käsikirjoituksesta kuuluvat käsikirjoittajalle.
 • Oikeus osallistua esimerkiksi kansainvälisille festivaaleille niin, että tuotantoyhtiö rahoittaa osallistumisen.
 • Voit neuvotella itsellesi käyttöön myös työpisteen tai työhuoneen kirjoittamisprosessin ajaksi.

 

Teosten jälkikäytön sopimukset 

Teosten jälkikäyttöön liittyvät sopimukset tehdään liiton kautta tekijänoikeusjärjestö Kopiostolle. Kopiosto valvoo kollektiivisesti av-alan tekijöiden tekijänoikeuksia televisio- ja radio-ohjelmien jälkikäyttöä organisaatioissa, yksityisessä tallentamisessa ja oppilaitosten oppimateriaalina. Sopimuksen tarkoituksena on suojata tekijää niin, ettei tämän teosten taloudellista tai moraalista oikeutta loukattaisi.

Käsikirjoittajan on hyödyllistä allekirjoittaa av-tekijänoikeussopimus, jolla tämä valtuuttaa Kopioston valvomaan teostensa jälkikäyttöä. Käsikirjoittaja voi antaa mandaatin joko Sunklo ry:lle, Journalistiliitolle tai Temelle. Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry toivoo, että kaikki jäsenet tekisivät Kopiosto-sopimuksensa Sunklo ry:n kautta.

 

Huomioithan, että käsikirjoitussopimusta tehdessäsi sopimuksessa erikseen mainitaan, että et luovuta Kopiosto-oikeuksiasi tuotantoyhtiölle.

Lue lisää kohdasta Tekijänoikeus ja Kopiosto > Kopiosto-valtuutukset.

 

Agenttisopimus

Käsikirjoittaja voi tehdä myös agenttisopimuksen eli sopimuksen kaupallisen agentuurin kanssa. Tällöin käsikirjoittaja valtuuttaa agentuurin hoitamaan sopimusneuvotteluja puolestaan sekä valvomaan teostensa tekijänoikeuksien noudattamista.

 

Mitä tulee ottaa huomioon kreditoinnissa ? – Sunklo ry:n ohjeet kreditointiin

 

Toimintaohjeita käsikirjoittajille

 • Neuvottele käsikirjoituskrediitti selväksi jo käsikirjoitussopimuksessa. Tekijänoikeuslain nojalla tekijä on aina ilmoitettava siten kuin hyvä tapa vaatii. 
 • Ota huomioon myös mahdolliset ulkomaiset remake-tuotannot sekä sarjojen useat kaudet. Jos esimerkiksi olet sarjan alkuperäiskonseptin luoja, tulisi sinut mainita myös tulevien kausien alku- ja/tai lopputeksteissä. 
 • Sopimuksessasi voit myös sopia markkinoinnista ja siitä miten sinut tulee markkinoinnissa mainita. 
 • Jos työskentelet käsikirjoitusryhmässä, selvitä etukäteen työnjako, vastuut ja krediittien jakautuminen ja ota tuottaja/tuotantopäällikkö mukaan tähän prosessiin. Tarvittaessa voitte käyttää tämän ohjeistuksen määritelmiä apuna toimenkuvia selkeyttääksenne. 
 • Pyydä hyvissä ajoin nähtäväksesi alku- ja lopputekstikirjaukset käsikirjoituksen, konseptin tms. osalta ellei tuottaja ole huomannut olla sinuun yhteydessä. Oikaise tarvittavat asiat. 
 • Jos koet tekijänoikeuksiasi loukatun, pyri dialogiin tuotantoyhtiön kanssa ja ole tarvittaessa yhteydessä liittoon. 
 • Muista myös mahdollisuutesi nimesi poistamiseen teoksen yhteydestä tai taiteilijanimen käyttöön. Elokuvien ja tv-sarjojen IMDb -sivustoa voi käsikirjoittaja myös itse korjata tosiasioita vastaavaksi, mikäli käsikirjoituskrediitit siellä eivät vastaa todellisuutta.

 

 

Toimintaohjeita tuottajille ja tuotantopäälliköille 

 • Neuvottele käsikirjoituskrediittiasiat selviksi jo sopimuksentekovaiheessa. 
 • Selvitä ja varmista käsikirjoittajalta tai käsikirjoitusryhmältä hyvissä ajoin oikeelliset alku- ja lopputekstimaininnat ja noudata allekirjoitettua käsikirjoitussopimusta. Jos sinulle on epäselvää, mikä krediitti tekijälle kuuluisi, voit käyttää tämän ohjeistuksen määritelmiä apunasi. 
 • Tiedosta se, että käsikirjoituskrediitillä on huomattavaa tekijänoikeudellista ja taloudellista merkitystä. Käsikirjoittaja mm. hakee apurahoja, saa korvauksia Kopiostolta ja lisäpisteitä Elokuvasäätiön 50/50-tuessa toteutuneiden krediittien mukaan. Kreditointiin sisältyy siksi suuri vastuu. 
 • Kohtele tekijöitä oikeudenmukaisesti ja pyri siihen, että käsikirjoituskrediitit vastaavat tosiasioita. Näin ennaltaehkäiset myös kaikille osapuolille raskaita krediittikiistoja. 
 • Tiedosta muiden työryhmän jäsenten, esimerkiksi ohjaajan, joskus perusteeton halu päästä jaolle käsikirjoituskrediitistä. Lähtökohtaisesti ohjaajan suhde käsikirjoittajaan on sama kuin muihin taiteellisesti vastaaviin: ohjaaja toimii läheisessä yhteistyössä leikkaajan, kuvaajan tai esimerkiksi pukusuunnittelijan kanssa, mutta lopputekstikrediitit kuuluvat yksin heille vuorovaikutuksesta huolimatta. Ohjaajan kuvauskäsikirjoitus on varsinaiseen käsikirjoitukseen perustuva kuvallinen ja/tai kirjallinen esitys, ohjaajan oma työkalu, jonka avulla hän yksityiskohtaisemmin suunnittelee kuvauksia. Kyseessä ei siis ole varsinainen käsikirjoitus. 
 • Ole huolellinen myös oman roolisi suhteen. Tekijänoikeuslain mukaan pelkkä tieto, idea tai rakenne ei saa tekijänoikeudellista suojaa ja tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle, ei koskaan esimerkiksi yritykselle.

 

Varsinaiset käsikirjoituskrediitit 

Käsikirjoitustyö, josta saa jonkin alla mainituista krediiteistä, synnyttää käsikirjoitukseen tekijänoikeuksia.

 

Käsikirjoittaja 

Käsikirjoittaja on alan ammattilainen, joka vastaa elokuvan, tv-sarjan tai tv-ohjelman käsikirjoituksesta. Käsikirjoittaja kirjoittaa teoksen sisällön, maailman ja tarinat, henkilöt, jännitteet ja dialogin, rajaa aiheen, hahmottaa kokonaisuuden ja laatii käsikirjoituksen, jonka avulla tuotannosta keskustellaan ja jonka varaan tuotanto rakennetaan. Toisinaan käsikirjoittaja työskentelee osana käsikirjoitusryhmää, esimerkiksi komedia- tai draamasarjoissa kirjoittaen yksittäisiä jaksoja. Tosi-tv-ohjelmissa käsikirjoittaja kirjoittaa ohjelman rungon ja luo puitteet draamalle, seuraa tuotantoa kuvausvaiheessa ja tekee sen pohjalta päätökset pää- ja sivujuonilinjoista sekä usein kirjoittaa myös edit-käsikirjoituksen. Käsikirjoittajan lähimmät työtoverit mahdollisten muiden käsikirjoittajien lisäksi ovat ohjaaja ja tuottaja.

 

Pääkäsikirjoittaja 

Pääkäsikirjoittajaksi kutsutaan käsikirjoittajaa, joka johtaa käsikirjoitusryhmää, kirjoittaa käsikirjoitusten lopulliset versiot ryhmän käsikirjoitusversioiden pohjalta ja vastaa tv-sarjan käsikirjoituksista tuottajalle. Pääkäsikirjoittaja merkitään joskus myös muodossa Script editor

 

Alkuperäiskonseptin luoja 

Tv-sarjan, tv-ohjelman tai esimerkiksi tosi-tv-ohjelman konseptin tai formaatin on kirjoittanut alkuperäiskonseptin luoja. Konseptiin kirjoitetaan aiheen, teeman, draaman tai juonen keskeiset elementit, henkilöt, tyyli, teoksen toistuva rakenne, kesto ja konseptista riippuen suunnitellaan jopa kohdeyleisö. Alkuperäiskonseptin luojan kirjallinen työ toisintuu tv-sarjan, formaatin tai tv-ohjelman jatkokausissa sekä kansainvälisissä toteutuksissa. Alkuperäiskonseptin luojaa merkitään myös muodossa Konseptin luoja

 

 

Muita käsikirjoitustyöhön liittyviä krediittejä 

Alla olevat muut krediitit eivät synnytä tekijänoikeuksia käsikirjoitukseen, mutta niillä voidaan huomioida käsikirjoitustyötä tukevia tai avustavia henkilöitä. 

 

Alkuperäisidea 

Tieto, idea tai rakenne ei Suomessa saa tekijänoikeudellista suojaa. Mikäli niin halutaan, alkuperäisen idean ilmaisija voidaan merkitä krediitillä Alkuperäisidea

 

Kiitokset 

Kiitoksilla voi muistaa henkilöä, jota halutaan kiittää panoksestaan kyseiseen hankkeeseen esimerkiksi käsikirjoituksen osalta. 

 

Erityiskiitos 

Erityiskiitoksella voidaan huomioida henkilö, jota erityisesti halutaan kiittää panoksestaan kyseiseen hankkeeseen esimerkiksi käsikirjoituksen osalta. 

 

Dramaturgi 

Dramaturgi lukee käsikirjoituksia ja antaa niistä palautetta käsikirjoittajille, mutta ei itse kirjoita kyseistä teosta. Dramaturgi työskentelee läheisessä yhteistyössä käsikirjoittajan ja tuottajan kanssa. 

 

Erityishuomioita 

Writer’s Room -työskentelyssä käytetään joskus termiä Jaksokäsikirjoittaja, mutta suositus on erottaa kirjoitusryhmän toimenkuvat siten, että sarjalla on Pääkäsikirjoittaja ja hänen alaisuudessaan työskentelee Käsikirjoittajia. Käsikirjoitushuoneessa istuvalle, ideoita pallottelevalle henkilölle, kuten esimerkiksi tuottajalle tai taustatutkimusta tekevälle harjoittelijalle, ei muodostu tekijänoikeutta, mutta tarvittaessa voidaan kyseinen henkilö huomioida esimerkiksi Käsikirjoitusassistentin tittelillä. 

Tosi-tv- ja viihdeohjelmissa käsikirjoittaja tulisi aina merkitä Käsikirjoittajaksi Toimittajan sijaan, sillä nämä toimenkuvat eivät käytännössä vastaa toisiaan. Mikäli käsikirjoittaja vastaa myös edit-ohjauksesta, voi yhdistelmäkrediitiksi merkitä Käsikirjoitus ja edit-ohjaus. Tosi-tv- tai viihdeohjelmissa leikkaajan toimenkuvaan kuuluvat joskus suuretkin sisällölliset ratkaisut, mutta koska hän ei kirjoita käsikirjoitusta, ei käsikirjoitustyön tekijänoikeutta synny. 

Adaptaatioista puhutaan silloin kun esimerkiksi kirjasta tehdään elokuva. Tällöinkin elokuvan käsikirjoituskrediitti kuuluu käsikirjoittajalle ja kirjailija erotetaan esimerkiksi ilmaisulla ”Perustuu kirjailijan romaaniin”. Toisinaan kirjailija voi myös itse olla yksi elokuvan käsikirjoittajista. 

Showrunnerilla tarkoitetaan käsikirjoittajaa, jolla on tuottajan asema. Showrunner vastaa tv-sarjan kokonaisuudesta esimerkiksi hankkeissa, joissa toimii useita ohjaajia ja leikkaajia. Yksi showrunnerin tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on tilaaja. Kansainvälisesti showrunner merkitään usein muodossa Vastaava Tuottaja ja sillä viitataan nimenomaisesti käsikirjoittajaan. 

 

Krediittimerkinnöistä ja käännöksistä voi tarvittaessa olla yhteydessä Sunklon toimistoon.

Sunklon kreditointiohjeistus pdf-versiona suomeksi ja ruotsiksi.